🔻حمله تند بهروز وثوقی به برادرانش!

🔹بهروز وثوقی با انتشار پستی اینستاگرامی به تندی به برادرهای خود تاخت و مدعی شد که آن‌ها با سندسازی اموالش را صاحب شده‌اند.

🆔 @GizmizTel 💯