راننده پیرمرد ۶۵ساله که حقوق بازنشستگیش کفاف خرج و مخارج زندگیشو نمیده و مجبوره با این سن مسافرکشی کنه، بدلیل درد زانوش با اين چوب گاز میده😔

🆔 @GizmizTel 💯