خفه‌ت می‌کنم! عید شد!

آبجيم ‌اينا مبل خریدن تو برا من کفشم نخریدی🤬

وضعیت مردای ایرانی نزدیک عید😢😂

🆔 @GizmizTel 💯