وقتی هم از مادرت زخم خوردی هم از معلمت، بقیه سوالا هم براش اهمیتی نداشته😄

🆔 @GizmizTel 💯