🔻‏تو نظرآباد استان البرز دوتا دانش آموز دبستانی با هم دعواشون میشه و بعد معلم اون هارو به آزمایشگاه مدرسه میبره و روی صورت و دستشون قاشق داغ کرده میذاره!

🔹مدیرکل آموزش و پرورش البرز از احضار و توبیخ این معلم خبر داد.

🆔 @GizmizTel 💯