یه زن برای هضم دلتنگی هاش گریه نمیکنه🙋🏻‍♀️

خرید میکنه🤩

تا شوهرش به جاش گریه کنه😐😑😂

🆔 @GizmizTel 💯