🔸مادر آفریده شد
تا ما در به در نشویم

🔹مادر آفریده شد
تا ما در پیچ خم و زندگی با دعایش به سلامت عبور کنیم

🔸مادر آفریده شد
تا ما در عصرهای جمعه کسی را داشته باشیم که دلتنگ‌مان شود

🔹مادر آفریده شد
تا ما در روز اس ام اس کتابی اش را بخوانیم و بفهمیم آن دور دست ها کسی خیلی دوستمان دارد

🔸مادر آفریده شد برای دلگرمی، دلسوزی، دلداری
آفریده شد تا دل ببرد از آدمی
و اگر نباشد جای خالی‌اش زندگی را خالی کند از سکنه..
آفریده شد تا دستهایش هر غذایی را خوشمزه، هر دردی را التیام، هر دعایی را مستجاب و هر زندگی را بخیر کند..

🔺بهشت اگر زیر پای مادران است
ما بهشت را هر روز در آغوش میکشیم‌...
دوستت دارم مادرم🌹❤️

🆔 @GizmizTel 💯