▫️دیروز به مادرم زنگ زدم بعد از مرگش تلفن ثابت خانه‌اش را جمع نکردیم
نمی‌خواهم ارتباطمان قطع شود. هروقت دلم هوایش را می‌کند بهش زنگ می‌زنم

▪️تلفنش بوق می‌زند... بوق می‌زند... بوق می‌زند... وقتی جواب نمی‌دهد، با خودم فکر می‌کنم یا برای خرید رفته بیرون یا خانه همسایه است

▫️الان چند سال می‌شود هروقت دلم هوایش را می‌کند دوباره زنگ می‌زنم.
شماره "بیرون" را هم ندارم زنگ بزنم بگویم: به مادرم بگید بیاد خونه‌اش، دلم براش تنگ شده

▪️دوست من اگر مادر تو هنوز خانه است و نرفته "بیرون"
امروز بهش زنگ بزن
برو پیشش
باهاش حرف بزن
یک عالمه بوسش کن
صورتتو بچسبون به صورتش
محکم بغلش کن
بگو که دوستش داری

▫️وگرنه وقتی بره "بیرون" خیلی باید دنبالش بگردی
باور کنید "بیرون" شماره ندارد😔

"قدر عزیزترین موجود زندگی‌تون رو بدونید، یه وقت می‌رسه که دیگه خیلی دیر شده"💔

🆔 @GizmizTel 💯