وقتی میگیم از ۹۷ جون سالم بدر بردیم منظورمون همچین چیزیه😓

🆔 @GizmizTel 💯