باز هم خانوم‌های قری حماسه‌آفرین شدند

🆔 @GizmizTel 💯