ملت صف دوستی هستیم در کل، از هر قشری که باشیم تو ایران باید صف وایستیم فقط ! (سلسله صفویان)

🆔 @GizmizTel 💯