پراید ۴۵میلیونی میخری به این امید که ۵۰میلیون بفروشی؛

گوشت یخی ۳۰هزارتومانی میخری که دوبرابر بفروشی؛

دلار میخری که با چنددرصد سود بفروشی؛

از دولت میخری تا به مردم بالاتر بفروشی،

دقیقا در حال انتقام از چه کسی هستی هموطن؟

🆔 @GizmizTel 💯