خدا وکیلی کسی میدونه اولین بار، کی پیشنهاد داد که باید قبل از عید خونه تکونی کنیم؟!😶😐

به این سوی چراغ کاریش ندارم!💡

فقط بیاد بگه چرااااااا!؟ 😠😩🤬

🆔 @GizmizTel 💯