رنگ ماشین که با حرارت تغییر می‌کند!

🆔 @GizmizTel 💯