🔻واقعیت‌های جالب دنیای ما...

🔹شما نمیتوانید صابون روی چشمانتان بریزید
🔸شما نمیتوانید موهایتان را بشمارید
🔹شما نمیتوانید از بینی خود نفس بکشید، زمانیکه زبانتان بیرون است

🔻شما مورد سوم را انجام دادید!

🔺وقتی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﯾﺪ،اون موقع بود ﮐﻪ فهمیدید می‌تونید!

🔹سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سيا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا سیا

🔸شما آنقدر تنبل هستيد كه اين 40 تا سيا را نخوندين
🔹شما آنقدر سهل انگارهستيد كه متوجه نشدید يكي از آن ها سينا ميباشد
🔸شما آنقدر ساده هستيد كه رفتيد بالا و پيدا نكرديد

🔻من شما را سر كار گذاشتم

🔹از اينكه شما را سركار گذاشتم خوشحال باشيد!

🔸الان نفهميديد كه خوشحال رو اشتباه نوشته بودم
🔹بازم رفتيد چک كرديد ولي من بازم سركارتون گذاشتم

🔺واسه دوستاتون بفرستین یه خورده بخندن چیه همش غم و غصه! خوش باشید😄❤️

🆔 @GizmizTel 💯