27 برابر سریع‌تر از سرعت نور😐 تن انیشتین تو گور لرزید😂

البته بعدا خبر رو اصلاح کردن و زدن سرعت صوت...

🆔 @GizmizTel 💯