🔻خطر نگهداری داروها در منزل

🔹امکان "سمی شدن داروها" در صورت نگهداری غیر اصولی در منازل وجود دارد

🔸بیش از نیمی از داروها در منازل طبق شرایط کارخانه سازنده (مانند رعایت دما، رطوبت و نور) نگه داری نمی‌شوند لذا نگهداری دارو در منزل بدون توجه به شرایط مورد نیاز، اقدام خطرناکی است.

🔹با بهم خوردن شرایط نگهداری، پایداری داروها از بین می‌رود و به ماده بی‌اثر تبدیل می‌شود یا در برخی موارد ممکن است اجزای سازنده دارو به ترکیبات سمی تبدیل شوند که این موضوع در مورد داروهای حیاتی بسیار حائز اهمیت است

🆔 @GizmizTel 💯