🔻آقاهه داشت روزنامه می‌خوند، رو کرد به خانومش و گف: "تو روزنامه نوشته نتیجه بررسی ها نشون داده زن ها روزانه ۳۰,۰۰۰ کلمه حرف می زنند👩🏻 در حالی که این میزان در مورد مردها فقط ۱۵,۰۰۰ کلمه است🧔🏻!"

🔹زن گف: "علتش اینه که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند."😏

🔹مرد گف: "چی؟"😧

🔺خانوما دست و جیغ و هوورااااا☺️😂

🆔 @GizmizTel 💯