کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

این خارجیا واسه چی اونقد درخت کریسمسشونو تزئین میکنن🎄 ولی نمی خورنش؟😳

ما هرسال هفت سینمونو تا تهش میخوریم!😋

یه فامیل داریم ماهی قرمزاشم میخوره😂

🆔 @GizmizTel 💯