تصویر مجازات یک قصاب در تهران در سال ۱۳۵۸ که به حکم دادگاه محلی به جرم گران فروشی و کم فروشی در ملاعام به فلک بسته شد!

🆔 @GizmizTel 💯