رفتار زیبا و بزرگ‌منشانه‌ی فرحناز منافی‌ظاهر با حسین محب‌اهری:

با این‌که این زوج هنرمند ۱۸ سال پیش از هم جدا شدند اما در این روزها که بیماری محب‌اهری شدید شده و به علت وخامت حالش در بیمارستان بستری‌ست، منافی ظاهر به عیادت او آمد و از مردم خواست برای سلامتی اش دعا کنند🙏

🆔 @GizmizTel 💯