‏وقتی لیمو عمانی رو به جای گوشتِ توی خورشت میخوری😆

🆔 @GizmizTel 💯