🔺فرق بچه های اول و آخر در چیست؟

🔹در اینکه فرزند اولت را کامل میخواهی! دوست داری زود بزرگ شود. دلت میخواهد مستقل باشد. همه آرزوهایت را سرش در میاوری و در بازی چه کسی فرزندش را بیشتر "لوس میکند، لاکچری بار می آورد، کلاس های آموزشی می فرستد و.. " می‌خواهی اولش می کنی!

🔸او جدی جدی سعی می کند در جمع کلمات زبان را خوب ادا کند. او جدی جدی سعی می کند لاکچری باشد و او جدی جدی درس می خواند و جدی جدی در جمع همسالانش میخواهد اول باشد تا آدم کمالگرا و خاصی بار بیآید.

🔹ولی بچه آخر را دوست داری اصلا بزرگ نشود . چون دیگر فسقلی در خانه نداری که بدود اینور آنور و با لحن بچگانه حرف بزند و فندق صدایش کنی. تازه میفهمی آنقدرها هم نباید سخت بگیری می گذرد و او هرچه لازم باشد از تو می آموزد. دلت می خواهد بیشتر لذت ببرد و اصلا برایت مهم هم نیست وقتی بچه اول فلانی ده تا شعر انگلیسی میخواند و بچه آخر تو دو تا شعر فارسی بلد است!

🔸و این می شود که بچه های آخر خیلی راحت تر از اولی‌ها بزرگ می شوند. شوخی شوخی درس می خوانند، و شوخی شوخی به خواسته هایشان می رسند و اتفاقا گاهی وقت‌ها موفق هم می شوند.

✍️راضیه آهنگر

🆔 @GizmizTel💯