🔻فرماندار سرپل ذهاب:

🔹٥٠ مصدوم سرپايی تا اين لحظه به بيمارستان مراجعه كردند كه دچار شكستگی شده اند.
🔹تا اين ساعت جانباخته ای نداريم.
🔹شهرستان در حال بازگشت به شرايط عادی است./ایسنا

🆔 @GizmizTel 💯