انتخاب آقای حناچی به سمت سرپرستی شهرداری تهران را به آقایان عراقچی، تخت روانچی، کرباسچی، بازماندگان سانحه کشتی سانچی، عزیزان قاچاقچی و به ویژه ورثه مرحوم خاشقچی تبریک میگوییم!😄

🆔 @GizmizTel 💯