اومدم خرمالو بردارم، باز اسم‌ اینو ‌دیدم

چرا دست از سرمون برنمیدارید😫

🆔 @GizmizTel 💯