خطای دید جالب!

کف این راهرو صافه اما خطوط و رنگ باعث شده فکر کنیم مَواجه!

🆔 @GizmizTel 💯