کارگردانای هندی کلا اعتقادی به شعور مخاطب ندارن😂

🆔 @GizmizTel 💯