وقتی دو تا خانوم همدیگرو می‌بینند😂

🆔 @GizmizTel 💯