زن است دیگر...

بخواهد گیر بدهد، گیر میدهد😂

🆔 @GizmizTel 💯