از این جنگولک بازیا تو انتخابات اسرائیلم هست

فک کنم معضل جهانیه فقط واسه ایران نیست😂

🆔 @GizmizTel 💯