🔹باید عرض کنم درسته که گوگوش خوب مونده ولی الحق و الانصاف دکترش هم خوب بوده! کوبیده از نو ساخته😐

🔻سمت راست، اولین مصاحبه بعد از رفتن از ایران، ۱۳۸۰

🔺سمت چپ، گوگوش، ۱۳۹۷

🆔 @GizmizTel 💯