موضوع انشاء: "مادر"

شما بیشتر وقت‌ها سرتون تو گوشیه ولی من شما را دوست دارم...

🆔 @GizmizTel 💯