پنجشنبه‌ها
ثانیه هایمان بوے دلتنگے میدهد
چه مهمانان ساکتی
هستند رفتگان
نه بدستی
ظرفی آلوده میکنند
نه به حرفی دلی را
تنها به فاتحه قانعند...

شادی روح رفتگان، فاتحه و صلوات🌸🙏

🆔 @GizmizTel 💯