یکی پیشم نشسته که عزیزترین موجود زندگیمونو تو شکمش داره😊
همونی که با بیرون اومدنش به روزهای سرد پاییزیمون گرما میبخشه😇

فلاسک عزیزم مرسی که هستی😍😂

🆔 @GizmizTel 💯