وجود هیچکس غم‌ها را از بین نمی‌برد
اما کمک می‌کند با وجود غم‌ها محکم بایستیم

مثل چتر که باران را متوقف نمی‌کند
اما کمک می‌کند آسوده زیر باران بایستیم

انسان‌ها به مهربانی یکدیگر تکیه می کنند
گاهی برای دیگران چتری باشیم💕

🆔 @GizmizTel 💯