🔻رقابت تنگاتنگ پراید و مشروبات دست ساز برای انقراض ایرانیا !!

🔹۷۶۸ مسموم، ۶۹ کشته و تعدادی نابینا ، تنها در ۱ ماه !😐

🆔 @GizmizTel 💯