کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

🔻ولایتی: از یمنی‌ها مقاومت یاد بگیریم.

🔹 به جای لباس لنگ می‌پوشند و نان خشک می‌خورند.

🔹یقین بدانید عربستان از یمنی‌ها در یمن شکست خواهد خورد.

🆔 @GizmizTel 💯