کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

همین سکه ۲ یورویی که می بینید و اروپایی ها باهاش شیر یا خط بازی میکنن؛
به پول ما میشه ۳۶ هزار تومان يا به عبارتى ۳۶۰۰۰۰ ریال😕

🆔 @GizmizTel 💯