یه پاییز زردو🍂
زمستون سردو☃️

یه کلاس تنگو🚪
یه درس مشنگو📚

غم جمعه عصرو📆
درسای مونده رو دستو📝

یه دنیا سوالو⁉️
رو دستم گذاشتی🙌

کتابی دروغو📓
تکالیف بوقو📖

یه درس عمیقو📋
یه هفته دریغو☹️

یه مغز مریضو🤕
یه کوییز ریزو📄
یه دنیا محالو🎌
تو سینم گذاشتی🙇

تابستون کجایی؟ دقیقا کجایی؟😢
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟😩
تعطیلات کجایی؟ دقیقا کجایی؟😭
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟😔

فرار رسیدن اول مهر رو به همه دانش‌آموزان و دانشجویان تسلیت عرض میکنیم😭😂

🆔 @GizmizTel 💯