اسکار بهترین نذری تاریخ هم به این هموطن ایرانی تعلق می گیرد!

یکی از بهترین نذری هایی که تو کل عمرم دیدم! خنده های بچه هارو ببینید!

🆔 @GizmizTel 💯