#کار_عار_نیست

ببینید احمدرضا عابدزاده با همه محبوبیتش بر خلاف سایر ستاره های عصا قورت داده چطور در مغازه اش کار می کند و سفارش های مشتریانش را تحویل میدهد.

🆔 @GizmizTel 💯