کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

تلاشِ من برای نرفتن به زير خط فقر...

🆔 @GizmizTel 💯