کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

ناموسا تک خوری نکنید! آدرس این هیئت هایی که پیتزا میدنو بدین😄

🆔 @GizmizTel 💯