کانال گیزمیز 💯
کانال گیزمیز 💯

‏پرسید چگونه ای؟
گفت: چگونه بُوَد حال قومی که در دریا باشند و کشتی بشکند و هر یک بر تخته ای بمانند؟
گفتند: صعب باشد
گفت: حال من هم چنین است

📚تذکرة الأولیاء/ عطار

🆔 @GizmizTel 💯