یکی از ایرانیان مقیم سوئد، در واکنش به خبرهای تعطیلی دادگاه ها و بیکاری پلیس در این کشور، این توییت رو نوشته.

🆔 @GizmizTel 💯