🔻دست شامپانزه ها !

🔹بیش از ۹۴ درصد DNA و ۹۸ درصد ژن‌های انسان‌ها و شامپانزه‌ها یکسان است.

🔸تفاوت بين انسان و شامپانزه تنها در مغز است.

🆔 @GizmizTel 💯