عرفه هنگامه دعا و نیایش است
نمی دانم آرزویت چیست؟!

اما برای رسیدن به آرزویت،
دستانم رو به آسمان است

پروردگارا!
هرآنچه صلاح عزیزانم هست؛
برایشان مقدر بفرما

" الهي امين"🙏🌹

🆔 @GizmizTel 💯