🔺پلاکارد یک طلبه در تجمع امروز حوزه علمیه قم

🆔 @GizmizTel 💯