چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم...

چه بلایی داره سر ما میاد؟😐🤦‍♂️

🆔 @GizmizTel 💯